VILKOR & INFO

Vilkor & Info

LEVERANSVILKOR

Du lämnar in dina skidor i Mora (Älvgatan 58, 792 32 MORA) vid angiven tid med din orderbekräftelse för vallning, sedan hämtar du dom vid angiven tid.

PERSONUPPGIFTER & INTEGRITET
Version maj 2018

Din integritet är viktig för oss på Dan Marsch Massage & Fotteknik, Skid- & Vallaservice AB och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare till våra program och tjänster ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Dan Marsch Massage & Fotteknik, Skid- & Vallaservice AB behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Dan Marsch Massage & Fotteknik, Skid- & Vallaservice AB ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

Som personuppgiftsansvarig har Dan Marsch Massage & Fotteknik, Skid- & Vallaservice AB ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Dan Marsch Massage & Fotteknik, Skid- & Vallaservice AB skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Lösenord/koder krävs för tillgång till samtliga av Dan Marsch Massage & Fotteknik, Skid- & Vallaservice AB system som hanterar personuppgifter.

Personuppgifter som skickas in till Dan Marsch Massage & Fotteknik, Skid- & Vallaservice AB utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller personuppgifter som därefter används i kundärenden.

Dan Marsch Massage & Fotteknik, Skid- & Vallaservice AB sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Som registrerad hos Dan Marsch Massage & Fotteknik, Skid- & Vallaservice AB har du följande rättigheter:

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.

Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Dan Marsch Massage & Fotteknik, Skid- & Vallaservice AB kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar oss via telefon 070 650 23 23.